Personvern og sikkerhet

Juridiske merknader og personverninformasjon

Ingen garanti og intet ansvar

Til tross for at Roche fokuserer på at informasjonen på dette nettstedet skal være nøyaktig og oppdatert, gir vi ingen løfter eller garantier, eksplisitte eller underforståtte, om at opplysningene her er nøyaktige eller fullstendige, og vi fraskriver oss alt ansvar for bruken av dette nettstedet eller andre nettsteder som det her finnes koblinger til. Roche kan når som helst og uten forvarsel foreta endringer på dette nettstedet, men påtar seg intet ansvar for å oppdatere det. Alle brukere aksepterer at all tilgang til og bruk av dette nettstedet og andre nettsteder som det her finnes koblinger til, og det innhold som måtte finnes på disse stedene, foregår på eget ansvar. Verken Roche eller noen annen part som deltar i arbeidet med å skape, produsere eller levere dette nettstedet eller andre nettsteder som det her finnes koblinger til, skal på noen måte holdes ansvarlig for eventuelle direkte skader, tilfeldige skader, følgeskader, indirekte skader eller for straffeerstatning som skyldes din tilgang til, bruk av eller manglende muligheter til å bruke dette nettstedet eller andre nettsteder som det her finnes koblinger til, eller eventuelle feil eller utelatelser i innholdet på disse nettstedene.

Intet tilbud og ingen anmodning

Opplysningene som finnes på dette nettstedet, utgjør ikke et tilbud eller en anmodning om kjøp eller innløsning av, handel med eller transaksjoner knyttet til noen Roche-verdipapirer. Investorer må ikke benytte disse opplysningene som grunnlag for investeringsbeslutninger.

Fremtidsrettet informasjon

Denne siden kan inneholde fremtidsrettet informasjon. Slik informasjon er preget av en rekke betydelige usikkerhetsmomenter, inkludert vitenskapelige, forretningsmessige, økonomiske og finansielle faktorer, og derfor kan faktiske resultater avvike i betydelig grad fra de resultatene som ble presentert.

Koblinger

Koblinger til sider fra tredjepart er tilgjengelige kun ut fra et praktisk hensyn. Vi gir ikke uttrykk for noen oppfatning av innholdet på eventuelle tredjepartssider, og vi frasier oss uttrykkelig ethvert ansvar for all informasjon fra tredjepart og bruk av denne.

Varemerker

Alle varemerker som er nevnt, eies av eller er lisensiert til et medlem i Roche-gruppen.

Opphavsrett

Roches nettsted og opplysningene som finnes og som det refereres til her, er kun tatt med av informasjonshensyn. Enhver gjengivelse, gjentatt overføring eller annen bruk er strengt forbudt. Tillatelse til å gjengi eventuell informasjon fra dette nettstedet må innhentes fra nettansvarlig hos Roche.

Personvern

F. Hoffmann La-Roche AGs Personvernerklæring for Internett

Takk for at du har besøkt et Roche-nettsted eller har tatt kontakt med oss via e‑post.

Vi hos Roche forstår at det er svært viktig å sikre personvernet til besøkende på våre nettsteder, og at opplysninger om din helse er spesielt følsomme. Derfor har vi iverksatt tiltak for å oppfylle kravene til personverndatasikkerhet over hele verden. Vi behandler dine personopplysninger i henhold til "Roche Directive on the Protection of Personal Data" (Roches direktiv om sikring av personopplysninger) og lovgivning i EU, Sveits og annen gjeldende lokal lovgivning som regulerer oppbevaring, behandling, overføring av og tilgang til personopplysninger.

De av Roches nettsteder som informerer om denne personvernpraksisen ("praksis"), og som ber om opplysninger fra deg, er forpliktet til å innhente, vedlikeholde og sikre personopplysninger om deg i henhold til denne praksisen i tillegg til gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser. Denne praksisen gjelder for personopplysninger (slik det er definert nedenfor) som er innhentet via Roches elektroniske ressurser og kommunikasjonskanaler (for eksempel nettsteder, e‑post og andre elektroniske verktøy) som viser en kobling til denne praksisen. Denne praksisen gjelder ikke for personopplysninger som er innhentet fra ikke-elektroniske ressurser og kommunikasjonskanaler, unntatt i tilfeller der slike personopplysninger legges sammen med personopplysninger som Roche har innhentet elektronisk. Denne praksisen gjelder heller ikke for tredjeparts elektroniske ressurser som Roches nettsteder har koblinger til, der Roche ikke har kontroll over innholdet i eller personvernpraksisen rundt slike ressurser.

Vi innhenter identifiserbare personopplysninger om deg kun hvis du velger å gi oss slike opplysninger. Vi deler ikke noen form for identifiserbare personopplysninger med tredjepart som de selv kan bruke i markedsføringsøyemed med mindre du uttrykkelig gir oss tillatelse til dette. Les gjennom denne Personvernerklæringen for å lære mer om hvordan vi innhenter, bruker, deler og sikrer elektronisk informasjon.

Innhentet informasjon
Roche benytter to ulike hovedmetoder for elektronisk innhenting av opplysninger fra deg:

Opplysninger vi får

– Identifiserbare personopplysninger: Du kan besøke våre nettsteder uten å oppgi noen form for personopplysninger. Vi kan innhente identifiserbare personopplysninger (som navn, adresse, telefonnummer, epostadresse eller andre identifiserbare opplysninger) kun når du velger å sende slike til oss. Vi kan også registrere helseopplysninger om deg som du oppgir til oss gjennom å svare på våre spørsmål eller undersøkelser.

– Sammensatte opplysninger: I enkelte tilfeller fjerner vi også identifiserende detaljer fra opplysninger som du oppgir til oss, og bruker opplysningene i samlet form. Vi kan kombinere slike data med andre opplysninger for å få frem anonymisert, sammensatt statistisk informasjon (for eksempel antall besøkende og domenenavn på tjenesteleverandøren som de besøkende opprinnelig kom fra), opplysninger som vil være nyttige for oss i vårt arbeid med å utvikle bedre produkter og tjenester.

Automatisk innhentet informasjon

Vi og noen tredjepartsleverandører vi samarbeider med, mottar automatisk visse typer opplysninger hver gang du benytter våre nettsider og når vi utveksler visse typer epost. Slike automatiske teknologier og tjenester vi bruker, kan inkludere for eksempel loggfiler for nettserver / IPadresser, informasjonskapsler ("cookies"), nettsignaler og programmer og innholdsverktøy fra tredjepart.

Loggfiler for nettserver / IPadresser. En IPadresse er et nummer som henviser til datamaskinen din hver gang du går ut på Internett. All identifisering av datamaskiner på Internett skjer gjennom bruk av IPadresser slik at datamaskiner og servere kan gjenkjenne og kommunisere med hverandre. Roche innhenter IPadresser som del av sin systemadministrasjon og rapportering av innhentet informasjon til tilknyttede selskaper, forretningspartnere og/eller leverandører for å gjennomføre nettstedanalyser og resultatvurderinger.

Informasjonskapsler. En informasjonskapsel er et informasjonselement som automatisk plasseres på harddisken i din datamaskin når du besøker visse nettsteder. Informasjonskapselen gir en unik identifikasjon av din nettleser overfor serveren. Ved bruk av informasjonskapsler kan vi lagre opplysninger på serveren som vil bidra til å gi deg en bedre nettopplevelse, og vi kan gjennomføre analyser og resultatvurderinger for nettstedet. De aller fleste nettlesere er konfigurert slik at de godtar informasjonskapsler, men du kan tilbakestille nettleseren slik at den avviser alle informasjonskapsler eller angir når en informasjonskapsel blir sendt. Merk at enkelte av våre nettsteder ikke vil fungere slik de skal, hvis du nekter å godta informasjonskapsler.

Nettsignaler. På enkelte nettsider eller i noen eposter kan Roche benytte en teknologi som kalles "nettsignal" (også kjent som "handlingsflagg" eller "sporingsbilde"). Nettsignaler benyttes til å analysere hvor effektive nettstedene er gjennom målinger av for eksempel antall besøkende på et nettsted eller hvor mange besøkende som klikket på hovedelementer på et nettsted.

Nettsignaler, informasjonskapsler og andre sporingsteknologier innhenter ikke automatisk identifiserbare personopplysninger om deg. Bare dersom du frivillig oppgir identifiserbare personopplysninger, for eksempel ved registrering eller bruk av epost, kan slike automatiske sporingsteknologier benyttes til å innhente ytterligere informasjon om din bruk av nettsteder og/eller interaktive eposter for at du skal ha mer nytte av slike nettsteder og eposter.

Tjenester: På enkelte av Roches nettsteder kan vi tilby tjenester som er basert på programmer og innholdsverktøy fra tredjepart, for eksempel Google Maps eller QUARTAL FLIFE. Disse tredjepartene kan automatisk motta visse typer opplysninger når du er i kontakt med oss på våre nettsteder gjennom bruk av slike programmer og verktøy fra tredjepart.

Dine valgmuligheter

Du har flere valgmuligheter når det gjelder din bruk av våre nettsteder. Du kan la være å oppgi identifiserbare personopplysninger ved ikke å angi slike data i noen skjema eller datafelt på våre nettsteder og ikke bruke noen tilgjengelige personlige tjenester. Hvis du velger å sende personopplysninger, har du når som helst rett til å se og korrigere opplysningene dine ved å åpne programmet. Enkelte nettsteder vil kunne be om din tillatelse til å benytte dine opplysninger til et bestemt formål, og du kan da godta eller nekte slik bruk. Hvis du velger å benytte deg av bestemte tjenester eller kommunikasjonskanaler, for eksempel et enyhetsbrev, vil du når som helst kunne melde deg av disse ved å følge instruksjonene som følger med hver utsendelse. Hvis du velger å melde deg av en tjeneste eller kommunikasjonskanal, vil vi umiddelbart fjerne dine opplysninger, men det kan hende vi trenger ytterligere informasjon før vi kan behandle din forespørsel.

Hvis du ønsker å forhindre at informasjonskapsler skal kunne spore deg anonymt mens du besøker nettstedet vårt, kan du slik det er beskrevet ovenfor, tilbakestille nettleseren slik at den avviser alle informasjonskapsler eller angir når en informasjonskapsel blir sendt.

Sikkerhet

Roche bruker teknologi og sikkerhetsfunksjoner, regelverk og andre foranstaltninger for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang, feil bruk, offentliggjøring, tap eller ødeleggelse. I arbeidet med å sikre at opplysningene dine forblir konfidensielle, bruker Roche også brannmur- og passordbeskyttelse i henhold til bransjestandard. Det er imidlertid ditt ansvar å påse at datamaskinen du bruker, er tilstrekkelig sikret og beskyttet mot ondsinnet programvare, for eksempel trojanere, datavirus og ormer. Du må være klar over at uten tilstrekkelige sikkerhetstiltak (for eksempel sikker konfigurering av nettleser, oppdatert antivirusprogramvare, personlig brannmur, ingen bruk av programvare fra tvilsomme kilder) er det en risiko for at opplysninger og passord du bruker til å sikre tilgangen til dine data, kan bli avslørt overfor uautoriserte tredjeparter.

Bruk av data

Roche, inkludert datterselskaper, avdelinger og grupper over hele verden og/eller de selskaper vi leier inn til å utføre tjenester på våre vegne, vil benytte eventuelle identifiserbare personopplysninger som du velger å oppgi til oss, i henhold til dine ønsker. Vi har kontroll over og ansvaret for bruken av disse opplysningene. Enkelte av disse opplysningene kan bli lagret eller behandlet på datamaskiner i andre jurisdiksjoner, for eksempel USA, hvor lover og regelverk for datasikring kan være noe annerledes enn i den jurisdiksjonen du bor. I slike tilfeller vil vi påse at egnede sikkerhetstiltak er på plass slik at databehandlingen i dette landet er på et nivå som tilsvarer kravene i landet hvor du bor.

Opplysningene, som også benyttes til ulike personalformål (prestasjonsledelse, ansettelsesbeslutninger eller utviklingstiltak), vil være nyttige for oss i vårt arbeid med å oppnå en bedre forståelse av dine behov og hvordan vi kan forbedre våre produkter og tjenester. Opplysningene vil også hjelpe oss til å tilpasse visse typer kommunikasjon med deg om tjenester og kampanjer som du kanskje vil ha interesse av. Vi kan for eksempel analysere kjønn eller alder på besøkende på nettsteder for en bestemt type medisin eller sykdomstilstand, og vi kan bruke denne analysen til å bygge opp data internt eller dele den med andre.

Deling og overføring av data
Roche deler identifiserbare personopplysninger om deg med ulike eksterne selskaper eller agenter som utfører teknologisk vedlikeholdsarbeid eller som arbeider på våre vegne, for å bidra til å gjennomføre forretningstransaksjoner, for eksempel leveranse av kundetjenester, utsending av markedsføringsmateriell om våre produkter, tjenester og tilbud. Vi kan også dele identifiserbare personopplysninger med våre datterselskaper og tilknyttede selskaper. Alle disse selskapene og agentene må oppfylle og følge våre betingelser og krav til personvern.

Vi kan også oppgi identifiserbare personopplysninger i disse tilfellene:

  • i forbindelse med salg, overdragelse eller annen overføring av virksomheten på nettstedet som opplysningene er knyttet til,
  • som svar på forespørsler fra relevante myndighetsorganer eller i tilfeller hvor det er påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning, rettskjennelser eller forskrifter, eller
  • dersom det er nødvendig i forbindelse med revisjonsarbeid eller for å undersøke eller svare på en klage eller sikkerhetstrussel.

Ingen bruk av direktemarkedsføring fra tredjepart. Vi vil ikke selge eller på annen måte overføre identifiserbare personopplysninger som du oppgir til oss på våre nettsteder, til noen tredjepart for bruk i deres direkte markedsføring med mindre vi gir deg tydelig beskjed om dette og du gir oss uttrykkelig tillatelse til at dine opplysninger deles på denne måten.

Send epost til en venn eller kollega. På enkelte av Roches nettsteder kan du velge å sende en kobling eller melding til en venn eller kollega som henviser til et av Roches nettsteder. Epostadressen du oppgir for en venn, vil bli brukt til å sende din venn informasjon på dine vegne, og den vil ikke bli registrert eller brukt av Roche eller tredjepart for andre formål.

Google Analytics. Roches nettsteder kan bruke Google Analytics, et analyseverktøy for Internett-trafikk som leveres av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics bruker informasjonskapsler ("cookies"), som er tekstfiler som plasseres på din datamaskin, og som hjelper nettstedet med å analysere hvordan brukerne bruker nettstedet. Opplysningene som informasjonskapselen genererer om din bruk av nettstedet (inkludert din IPadresse), vil bli oversendt til og lagret av Google på servere i USA. Google vil bruke disse opplysningene til å analysere din bruk av nettstedet, lage rapporter om aktiviteten på nettstedet for nettstedoperatører og tilby andre tjenester knyttet til aktiviteten på nettstedet og Internett-bruken. Google kan også overføre slike opplysninger til tredjeparter når det er lovmessig påkrevd, eller dersom slik tredjepart behandler opplysningene på vegne av Google. Google vil ikke forbinde din IPadresse med andre data som Google besitter. Du kan nekte bruk av informasjonskapsler ved å angi innstillinger for dette i nettleseren, men du må imidlertid huske på at hvis du angir slike innstillinger, er det ikke sikkert du vil kunne benytte alle funksjoner på Roches nettsteder. Når du bruker et Roche-nettsted, aksepterer du at Google får behandle opplysninger om deg på en måte og i den hensikt som er beskrevet over.

Koblinger til andre nettsider

Våre nettsteder inneholder koblinger til flere andre nettsteder som kan tilby nyttig informasjon for våre besøkende. Denne Personvernerklæringen gjelder ikke for disse nettstedene, og vi anbefaler at du kommuniserer med dem direkte for å få informasjon om deres personvernpraksis.

Personvernerklæringer for barn

Våre nettsteder er laget for et voksent publikum. Vi innhenter ikke identifiserbare personopplysninger fra personer som vi vet er under 13 år, uten at vi først beviselig har fått samtykke fra vedkommendes foresatte. Den foresatte har på forespørsel rett til å se de opplysninger som barnet har oppgitt, og/eller kreve at disse slettes.

Ytterligere opplysninger på andre nettsider

Hvis et nettsted har spesielle bestemmelser knyttet til personvern som avviker fra de som er angitt her, vil disse bestemmelsene bli beskrevet for deg på siden hvor identifiserbare personopplysninger skal angis.

Merknad til yrkesmessige og profesjonelle brukere av nettsteder

Hvis du har et yrkesmessig eller profesjonelt forhold til Roche, kan vi bruke opplysninger som du oppgir på våre nettsteder, inkludert nettsteder som er laget spesielt for yrkesmessige eller profesjonelle brukere, til å behandle dine forespørsler og utvikle vårt forretningsforhold til deg og de enhetene som du representerer. Vi kan også dele slike opplysninger med tredjepart som opptrer på våre vegne.

Oppdateringer i Personvernerklæringen

Roche kan endre denne Personvernerklæringen. Endringer i denne Personvernerklæringen vil umiddelbart bli formidlet på denne siden. Fortsatt bruk av våre nettsteder etter mottatt melding om endring i vår Personvernerklæring innebærer at du samtykker i bruk av nylig oppgitte opplysninger i henhold til Roches endrede Personvernerklæring. Ikrafttredelsesdato for denne Personvernerklæringen er 1. november 2005.

Kontakt Roche
Dersom du har spørsmål, eller hvis du ønsker at Roche skal endre på eller slette profilen din, kan du kontakte oss skriftlig (via post) på følgende adresse:

Roche Diagnostics Norge AS
Diabetes Care
Brynsengfaret 6 B
0667 Oslo
Norge

Denne erklæringen er utarbeidet av:

F. Hoffmann-La Roche Ltd
Corporate Communications
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
Sveits

Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt, gjelder denne Personvernerklæringen for F. Hoffmann-La Roche Ltd eller F. Hoffmann-La Roche Ltd-nettsteder.